A nyavalya lóháton jő…

A nyavalya lóháton jő s gyalog menyen el.